Wat houdt de Wet Incassokosten in? En wat kan Juristu incassodiensten voor u doen TIP

Wat houdt de Wet Incassokosten in?TIP

1. Hoogte incassokosten
Volgens de WIK zijn de incassokosten een percentage van het factuurbedrag, met een minimum van €40 en een maximum van €6.775. Het percentage wordt lager als de vordering hoger wordt. De wet hanteert hiervoor een staffel.

2. Recht op matigen
Het recht op matigen is volgens de WIK uitgesloten. Dat betekent dat de rechter de hoogte van de incassokosten niet meer kan verminderen.

3. Afwijken van de regels
Als de niet-betalende klant een consument is mag u volgens de WIK niet in het nadeel van de klant afwijken van de regels. Wel in zijn voordeel. Is de klant een bedrijf? Dan bent u vrij om af te wijken van deze regels. Dit moet u dan wel schriftelijk vastleggen, bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden.

4. Meerdere vorderingen
Heeft een aanmaning betrekking op meer dan één factuur of vordering? Dan moet u de hoofdsommen bij elkaar optellen en de incassokosten berekenen over het totaalbedrag.

5. Richtlijnen aanmaningen
Betaalt een klant uw factuur niet? Dan moet u hem nog één schriftelijke aanmaning sturen: de 14-dagen-herinneringsbrief. Dit geldt wanneer een klant de overeengekomen betalingstermijn heeft laten verstrijken. De 14-dagen-herinneringsbrief is verplicht. In de brief geeft u aan welke incassokosten u in rekening brengt als de klant niet binnen 14 dagen na ontvangst van de brief betaalt.

Welke kosten mag ik in rekening brengen bij een klant die niet betaalt?

Een klant die niet betaalt mag u bovenop het openstaande factuurbedrag alleen de incassokosten in rekening brengen. Eventueel inclusief btw wanneer u btw-plichtig bent. De nieuwe wet gaat namelijk uit van een vaste vergoeding voor incassokosten. Deze vergoeding omvat alle incassohandelingen, ongeacht de omschrijving van de kosten van die handelingen.

Andere kosten mag u niet apart in rekening brengen. Denk hierbij aan administratiekosten, dossierkosten, kosten voor het opvragen van informatie bij de Kamer van Koophandel of het Kadaster, voor debiteurenbezoek of het treffen van een betalingsregeling.

Soms is het onredelijk om incassokosten te rekenen
In sommige situaties is vrij snel duidelijk dat de poging om te incasseren niet redelijk is. Bijvoorbeeld wanneer de klant direct aangeeft het bedrag niet in een keer te kunnen betalen, maar wel een redelijke betalingsregeling aanbiedt. In die situaties is het niet redelijk om verdere incassokosten te maken en die door te berekenen.

Hoeveel incassokosten mag ik in rekening brengen?

Is uw klant een consument? Dan liggen de incassokosten die u mag rekenen vast in de Wet Incassokosten (WIK). Deze zijn een bepaald percentage van het factuurbedrag. Dat percentage wordt lager naarmate het factuurbedrag stijgt.

Factuurbedrag Percentage incassokosten
Over de eerste €2.500 15% met een minimum van €40
Over de volgende €2.500 10%
Over de volgende €5.000 5%
Over de volgende €190.000 1%
Over de rest van het bedrag 0,5% met een maximum van €6.775

Het minimumbedrag aan incassokosten is dus € 40 en maximaal € 6.775. Stel dat uw vordering €10.000 bedraagt dan kunt u de incassokosten als volgt berekenen:

15% over de eerste €2.500 €375
10% over de volgende €2.500 €250
5% over de resterende €5.000 €250
Totale incassokosten: €875

Let op: u mag de hoofdsom niet verhogen met een eventuele rente. Vanaf het begin staat vast hoe hoog de maximale vergoeding voor alle verrichte incassohandelingen zijn.

Welke kosten mag ik in rekening brengen als de klant een bedrijf is?

De regels van de Wet Incassokosten (WIK) gelden alleen voor consumenten. Met zakelijke klanten mag u zelf afspraken maken over de incassokosten. Zo kunt u een bepaald percentage van de hoofdsom rekenen óf alle gemaakte kosten. Houd er wel rekening mee dat de kosten die u in rekening brengt reëel moeten zijn. En het is belangrijk dat u de afspraken schriftelijk vastlegt, bijvoorbeeld in uw algemene voorwaarden. Doet u dat niet? Dan gelden gewoon de regels van de WIK.

Hoe bereken ik incassokosten over meerdere vorderingen?

Heeft de te versturen aanmaning betrekking op meer dan één factuur of vordering? Dan moet u de hoofdsommen bij elkaar optellen en de incassokosten berekenen over dit totaalbedrag. Een voorbeeld:

Stel u verhuurt een pand voor € 2.000 per maand en uw huurder betaalt voor januari en februari geen huur. Als u pas na de uiterste betalingstermijn van februari een vordering stuurt voor beide maanden moet u die bedragen bij elkaar optellen en hierover de incassokosten berekenen. De incassokosten over de hoofdsom van € 4.000 zijn dan:

15% over de eerste €2.500 €375
10% over de resterende €1.500 €150
Totale incassokosten €525

Mag ik btw doorberekenen aan een klant die niet betaalt?

Als u een derde inschakelt om de vordering voor u te innen, kan deze derde daarvoor btw bij u in rekening brengen. Of u die btw mag doorberekenen aan een klant die niet betaalt hangt er vanaf of u btw-plichtig bent of niet.

 • U bent btw-plichtig
  Bent u zelf een btw-plichtige ondernemer in de zin van artikel 7 van de Wet op de omzetbelasting 1968, dan kan u de btw verrekenen. U mag de incassokosten dan niet verhogen met btw. De btw is voor u namelijk geen extra kostenpost.
 • U bent niet btw-plichtig
  Bent u geen ondernemer in de zin van artikel 7 van de Wet op de omzetbelasting 1968? Of heeft de vordering betrekking op een vrijgestelde prestatie als bedoeld in artikel 11 van die wet? Dan kan u de btw niet verrekenen. In dat geval mag u de incassokosten verhogen met het btw-percentage. De btw vormt voor u dan namelijk wel een extra kostenpost.

U moet uw klant dan wel laten weten dat u de btw niet kan verrekenen en dat u daarom de incassokosten met het btw-percentage verhoogt. Het incassobedrag inclusief btw-percentage mag natuurlijk niet hoger zijn dan de maximale incassokosten.

Mag ik de wettelijk verschuldigde rente voor incassodiensten doorberekenen aan een klant die niet betaalt?

Nee, u mag het openstaande bedrag niet verhogen met de wettelijk verschuldigde rente. Behalve bij vorderingen ouder dan 1 jaar.

Wat zijn de richtlijnen voor de 14-dagen-herinneringsbrief? https://www.juristu.es/wik-brief/

Betaalt een klant uw factuur niet? Dan moet u hem nog één schriftelijke aanmaning sturen voordat u incassokosten in rekening mag brengen: de 14-dagen-herinneringsbrief. Als de klant een consument is, bent u hiertoe verplicht. Dit geldt wanneer een klant de overeengekomen betalingstermijn heeft laten verstrijken.

Het is belangrijk dat de 14-dagen-herinneringsbrief voldoet aan de nieuwe richtlijnen voor aanmaningen:

 • Geef de klant na ontvangst van de brief 14 dagen om alsnog kosteloos te betalen.
 • Vermeld welk bedrag aan incassokosten u in rekening brengt als de klant niet betaalt.
 • Rekent u minder dan de maximale incassovergoeding volgens de Wet Incassokosten (WIK)? Vermeld die wettelijk toegestane maximum incassokosten dan wel.
 • Schakelt u een derde in om de vordering voor u te innen en bent u niet btw-plichtig? Geef dan aan dat u de btw niet kan verrekenen en de incassokosten daarom met het btw-percentage hebt verhoogd.

Wat kan ik doen om te voorkomen dat een klant niet of te laat betaalt?

Elke ondernemer krijgt weleens te maken met een klant die niet of te laat betaalt. Toch kunt u het risico verkleinen. 8 tips:

 1. Doe alleen zaken met klanten die kunnen én willen betalen 
  Veel ondernemers wachten lang op hun geld omdat ze zakendoen met klanten die hun betalingsverplichtingen niet na kunnen of willen komen. Terwijl dit eenvoudig te voorkomen is door een klant vooraf te checken. Bijvoorbeeld door een kredietcheck te doen.
 2. Goede algemene voorwaarden voorkomen onduidelijkheid
  Heldere afspraken in uw algemene voorwaarden zijn essentieel om te voorkomen dat er onduidelijkheid bestaat over de betaalafspraken tussen u en uw klanten. In uw algemene voorwaarden kunt u van alles vastleggen daarover, denk aan een betalingstermijn, uw leveringsvoorwaarden of aansprakelijkheidsbeperkingen.
 3. Factureer direct en duidelijk
  Hebt u een klus afgerond of product geleverd? Stuur dan dezelfde dag nog een factuur. Dit is een belangrijk communicatiemiddel tussen u en uw klant. Zorg daarom voor een complete factuur die geen ruimte laat voor onduidelijkheid.
 4. Bel de factuur na
  Neem zo’n 16 dagen nadat u de factuur hebt verstuurd telefonisch contact op met de klant. Hiermee laat u zien dat u een strikt debiteurenbeheer voert.
 5. Stuur een rekening overzicht
  2 dagen na het verstrijken van de vervaldatum stuurt u een rekeningoverzicht. Dit is geen aanmaning of een herinnering, maar een overzicht van alle rekeningen die nog openstaan.
 6. Herinnering uw klant aan de factuur
  Nadat een klant de betalingstermijn heeft laten verstrijken stuurt u hem nog één schriftelijke herinnering sturen: de 14-dagen-herinneringsbrief. Dit is verplicht als de klant een consument is, maar ook aan te raden voor zakelijke klanten. Bied in de brief een termijn van 14 dagen om alsnog kosteloos te betalen. Vermeld ook alvast welke incassokosten u in rekening brengt als de klant ook na 14 dagen niet betaalt.
 7. Bel uw herinneringsbrief na
  7 dagen nadat u de 14-dagen-herinneringsbrief hebt verstuurd, is het goed om de brief nog even na te bellen.
 8. Stuur een aanmaning
  Heeft de klant 10 dagen na uw telefoontje nog steeds niet betaald? Dan stuurt u een aanmaning. Daarin geeft u de klant een deadline om te betalen – bijvoorbeeld 10 dagen – en kondigt u alvast aan dat u daarna een incassobureau inschakelt. Vermeld ook dat u de kosten daarvoor optelt bij het openstaande bedrag.

Wat doet JURISTU om mijn openstaande facturen te innen?

Om uw factuur te innen, nemen we in 10 dagen tijd meerdere keren contact op met uw klant. Dit doen we schriftelijk, telefonisch en per e-mail. We vragen uw klant om de factuur zo snel mogelijk te betalen, inclusief rente en incassokosten. Heeft uw klant een goede reden om niet te betalen? Dan hoort u dat direct.

Het buitengerechtelijk incassotraject neemt maximaal 50 dagen in beslag. Vaak leidt dit tot een oplossing: de klant heeft de openstaande factuur volledig of deels betaald, of we hebben een betalingsregeling met hem afgesproken. Betaald de klant niet dan leggen we via de deurwaarder beslag op loon, uitkering of goederen.

Wat als een vordering en betaling van een klant elkaar kruisen?

Het kan natuurlijk gebeuren dat u een onbetaalde factuur bij ons indient en uw klant in de tussentijd alsnog betaalt. We rekenen dan alleen incassokosten als we de factuur al in behandeling hebben genomen. Is dat nog niet het geval, dan betaalt u niets.

Hoe werkt No Cure, No Pay?

Een onbetaalde factuur indienen in het buitengerechtelijke traject kost u in principe niets:

 1. Incasseren we niets, dan betaalt u ook niets.
 2. Incasseren we wel, dan betaalt u geen kosten, omdat wij alles incasseren bij de nalatige klant.
 3. Incasseren we gedeeltelijk, dan betaalt u alleen incassokosten conform de Wet Incassokosten.

Mocht het tot een gerechtelijke procedure komen, dan kunnen wij u ook bijstaan. Hier zijn kosten aan verbonden.

Dien nu uw incasso in: