Posts

Rapport WODC geeft daadkracht van juristen duidelijk aan

Juristen kunnen sneller handelen als een advocaat.

Op 1 juli 2011 werd de competentiegrens van de kantonrechter verhoogd van € 5.000 naar € 25.000. De competentiegrens is een financiële grens, die bepaalt of een civiele handelszaak wordt behandeld door een kantonrechter of een handelsrechter. Handelszaken met een financieel belang tussen € 5.000 en € 25.000 vielen tot 1 juli 2011 onder de competentie van de handelsrechter, en na die datum onder de kantonrechter. Daarmee verandert ook een aantal spelregels voor het voeren van een gerechtelijke procedure in zo’n zaak.

Advocaat niet langer verplicht

Zo zijn partijen niet langer verplicht een advocaat in te schakelen en bestaat de mogelijkheid om bepaalde stappen in de procedure mondeling af te handelen, waar in de oude situatie schriftelijke stukken verplicht waren. Gedaagde partijen hoeven ook geen griffierecht meer te betalen. De kantonrechter wordt verondersteld informeler te werk te gaan, en wat meer te zoeken naar praktische oplossingen, zonder de zaken tot op elk juridisch detail te ‘fileren’. Het is goed gebruik bij onderzoek ter evaluatie van een wet of maatregel te kijken naar het doel ervan, en dat centraal te stellen in de evaluatie. In deze studie is dat doel het toegankelijker maken van de rechtspraak. Daarbij past echter een kanttekening. Het doel van ‘toegankelijkheid’ wordt weliswaar genoemd in de memorie van toelichting bij de wetswijziging, maar uit het traject dat vooraf ging aan het wetsvoorstel blijkt echter dat de competentiegrensverhoging geen antwoord was op een dringende wens de toegankelijkheid van de rechtspraak te vergroten. Twee commissies, die doorslaggevend waren in de besluitvorming, zagen de competentiegrensverhoging als een onderdeel van een groter plan, dat een vorm van procedurele differentiatie – waarbij zaakstromen meer naar complexiteit worden onderscheiden – binnen de rechtspraak mogelijk moest maken. Ook dát doel werd genoemd in de memorie van toelichting, maar werd opgeschort bij de behandeling in de Eerste Kamer. In het politieke debat over de competentiegrensverhoging was veel aandacht voor de vraag welke gevolgen het zou hebben indien de verplichte bijstand van een advocaat aan rechtzoekenden zou komen te vervallen. Ook in het onderzoek is daaraan ruim aandacht geschonken. Er is onderzoek verricht naar het type gemachtigden dat onder de nieuwe condities wordt ingeschakeld, de kwaliteit van de hulp die deze gemachtigden leveren en naar relaties tussen het type gemachtigde en het verloop van de gerechtelijke procedure.

Juridische organisaties beter dan een klein kantoor

Bij deze vergelijkingen is ook het optreden van partijen zonder gemachtigde (‘doe-het-zelvers’) betrokken. Voor het evaluatieonderzoek is een drieledige probleemstelling geformuleerd: 1 Is de gerechtelijke procedure in het zaaksegment met een financieel belang vanaf € 5.000 t/m € 25.000 voor rechtzoekenden toegankelijker geworden? 2 In hoeverre heeft de competentiegrensverhoging gevolgen gehad voor de kwaliteit van de rechtspleging in het zaaksegment met een financieel belang vanaf € 5.000 t/m € 25.000? 3 Welke neveneffecten worden waargenomen? De onderzoeksmethoden In het onderzoek is een mix van onderzoeksmethoden toegepast. Voor de meeste onderdelen is een voor- en een nameting uitgevoerd. Als ijkpunt is de situatie in 2010 gekozen (voormeting). Voor de nameting is de eerste helft van 2014 gekozen. In enkele gevallen worden gegevens van buiten die periodes gebruikt, om inhoudelijke redenen of de beschikbaarheid van data. 10 | Cahier 2016-14 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Ter beantwoording van de vraag over de toegankelijkheid van rechtspraak in het competentiegrenssegment zijn gegevens verzameld over de hoeveelheid zaken die voor de rechter worden gebracht, de mate waarin verweer wordt gevoerd, de kosten die partijen maken in het kader van de procedure, het beroep op professionele gemachtigden, en de mate waarin partijen gebruikmaken van de mogelijkheid (in de nieuwe situatie) zonder professionele hulp te procederen, en/of mondeling te procederen. Hierbij zijn registerdata van rechtbanken gebruikt, aangevuld met gegevens die via dossieronderzoek en na enquêtes onder rechtzoekenden zijn verzameld. Ter beantwoording van de vraag naar veranderingen in de kwaliteit van de rechtspleging is eveneens gebruikgemaakt van registerdata, dossieronderzoek en enquê- tes onder rechtzoekenden. Er zijn zowel voor de oude als de nieuwe situatie zogenoemde peer ratings uitgevoerd, waarbij professionals de kwaliteit van de inleidende processtukken en van het optreden van gemachtigden (en doe-het-zelvers) ter zitting beoordeelden. Ook werden in de oude en de nieuwe situatie de tevredenheid van rechtzoekenden over hun gemachtigde, en de ervaren procedurele rechtvaardigheid gemeten. De toegankelijkheid van de procedure.

Toename van zaken via de rechtbank

Een toename van het beroep op de rechter De verhoging van de competentiegrens ging gepaard met een duidelijke toename van het aantal handelszaken met een financieel belang tussen € 5.000 en € 25.000. Dit gebeurde in een periode waarin de instroom van handelszaken met een hoger of lager financieel belang juist daalde. Bij de toename van het aantal zaken in het competentiegrenssegment gaat het niet louter om zaken die voorheen niet voor de rechter zouden zijn gebracht. In het verleden kwam het veel voor dat de eisende partij de eis beperkte tot € 5.000, om zo bij de kantonrechter te kunnen procederen. Na de verhoging van de competentiegrens verdwijnt die noodzaak, en worden deze zaken in het competentiegrenssegment aangebracht. De toename van de instroom die aan grotere toegankelijkheid kan worden toegeschreven bedraagt zo’n 20% tot 25%. Hierbij wordt aangetekend dat een matiging van de griffierechten (met maximaal € 314) voor deze zaken, die gelijktijdig met de verhoging van de competentiegrens plaatsvond, bijdraagt aan die toename. Zowel de competentiegrensverhoging als de matiging van de griffierechten kunnen als ‘prijsmaatregel’ worden opgevat en hun effect valt niet goed te scheiden. Wel is duidelijk dat de kostenbesparing ten gevolge van de competentiegrensverhoging aanmerkelijk groter is dan dat van de griffierechten. Eisers zijn geënquêteerd over de totale kosten die zij moesten maken voor de procedure. In de oude situatie lag de mediaan op € 3.000, in nieuwe situatie is dat € 1.000. De competentiegrensverhoging verlaagt niet alleen de drempel voor eisers, maar ook voor gedaagden. Gedaagden mogen nu ook zonder advocaat verweer voeren, kunnen dat desgewenst mondeling doen, en zijn geen griffierecht meer verschuldigd. Het percentage zaken dat bij verstek (zonder verweer) werd afgedaan daalde van 62% naar 47% (binnen het competentiegrenssegment). Gedaagden waren in de oude situatie € 3.500 (mediaan) kwijt aan de procedure, in de nieuwe situatie is dat € 1.500. Deze bedragen zijn inclusief een eventuele vergoeding van de door de wederpartij gemaakte proceskosten.

 

Hier het gehele rapport

https://www.wodc.nl/binaries/Cahier%202016-14_Samenvatting_tcm28-239605.pdf

Samen scheiden en gelukkig verder!

 

happy couple

Samen scheiden en gelukkig verder!

Het klinkt raar, maar het is wel de realiteit, samen scheiden maakt gelukkig. Waarom zou u zo zeggen, want u ligt niet voor niets in echtscheiding. Daar zit hem de crux, u gaat scheiden dat is duidelijk.  Dit moet u gezamenlijk doen. U kunt stellen dat dit niet gaat. Maar dat maakt u wel gelukkiger, zeker als er ook nog kinderen bij betrokken zijn.

Verbitterd door het leven met een vechtscheiding

Er zijn stellen die ieder met eigen advocaat gescheiden zijn, die na 20 jaar nog verbitterd zijn over de scheiding. Dat is zonde van uw leven en uw eventuele nieuwe partner.  Wat heeft het voor zin om tegen te werken, terwijl u er voor kunt kiezen om verder te gaan met uw leven. Weer kijken naar nieuwe kansen die het leven u biedt.

Gelukkig getrouwd, gelukkig gescheiden

Het klinkt vreemd, maar het is wel een feit, u bent op ene moment met elkaar getrouwd, het was uw gelukkigste dag, uiteindelijk blijkt dat u niet meer samen verder kunt, dus volgt er een scheiding. Voordat u besluit te scheiden zijn er uiteraard vervelende zaken voor gevallen. Wat dit ook mag wezen, buitenechtelijke relaties, onenigheid , niet meer samen kunnen leven en vooral geen liefde meer voor elkaar. Toch wijzen wij de mensen erop om dan alsnog te kiezen voor een gezamenlijke echtscheiding. Dit scheelt enorm veel frustratie, ruzies, escalaties en vooral stress in deze moeilijke periode.

Rechtbank dringt aan op samen regelen

Kiest u er toch voor om elk een advocaat te nemen, dan kost u dat duizenden euro’s en dan duwt de rechtbank u in een comparitie (samen komen der partijen, om te kijken of u er samen uit kunt komen) of duwt u beiden richting een mediator. Met andere woorden waarom die weg in gaan? Kies er voor om het direct samen te regelen.

Top 3 conflict momenten bij een echtscheiding

  1. omgang kinderen
  2. alimentatie
  3. schulden/bezit

Omgang kinderen

Tip 1 laat uw kinderen buiten de echtscheiding, zet ze nooit voor de keuze, ook al is moeder/vader een inbreker, een kind houdt onvoorwaardelijk van vader of moeder.

Tip 2 het is uw ouderplicht om uw kinderen zowel vader en moeder te zien, hou uw kinderen nimmer weg bij de vader/moeder.

Tip 3 zet uw kinderen nimmer in als chantagemiddel, indien er bijvoorbeeld niet betaald wordt, daar zijn andere instanties voor.

Alimentatie

Tip 1 wat kosten uw kinderen per maand, indien u nog getrouwd was? begrijpt u! meer dan de alimentatie die u wilt geven, dus wees royaler.

Tip 2 neem uw verantwoording en laat uw kinderen niet de dupe zijn van uw echtscheiding

Tip 3 partner alimentatie is aftrekbaar, u wist met uw u ging trouwen, dus neem ook uw verantwoording bij uw scheiding, dat maakt alles een stuk eenvoudiger, in de rechtbank trekt u aan het kortste eind.

Schulden/bezit

Tip 1 u bent in gemeenschap van goederen getrouwd, neem afstand van alles, wat u beiden graag wil houden, verkoopt het en verdeel het geld

Tip 2 u bent al 10 jaar getrouwd op huwelijkse voorwaarden, niet jaarlijks bij gehouden, dan bent u in gemeenschap getrouwd

Tip 3 u heeft schulden, bekijk de schuld van een afstand en kijk naar de meest praktische oplossing, maak geen verwijten, daar gaat de schuld niet van weg.

Samen scheiden, gelukkig verder!

,

Gratis inloop spreek uur voor incasso, echtscheiding of juridisch advies, mail voor afspraak in Amsterdam, Alkmaar, Haarlem, Den Helder, Hoorn, Zaandam

Gratis inloop spreek uur voor incasso, echtscheiding of juridisch advies, mail voor afspraak in Amsterdam, Alkmaar, Haarlem, Den Helder, Hoorn, Zaandam

U weet het even niet meer hoe nu verder met een echtscheiding, incassozaak of u heeft juridisch advies nodig. Wij kunnen u advies geven wat het beste is voor u. Of het nu om een incassozaak, echtscheiding of ander juridisch conflict gaat, wij helpen u verder. Wij werken voor slechts 75 euro ex btw per uur, maar hebben ook fixed fee afspraken en zelfs succesfee afspraken. Wel belangrijk om te weten wat voor zaak het gaat.

Echtscheiding

Gezamenlijk scheiden, dat is het beste, vechtscheidingen komen steeds vaker voor, als twee honden aan één bot trekken dan loopt het niet goed af, daarom adviseren wij u om gezamenlijk te gaan scheiden. Dan weet u waar u op zeer korte termijn aan toe bent. Gaat u niet gezamenlijk scheiden dan kunnen wij zien of er valt te schikken, zoniet dan kunnen wij u begeleiden met of zonder advocaat naar de rechtbank.

Incasso

Incasso het lijkt makkelijk maar het tegendeel is waar. incasso is een kwestie van focus, er dagelijks mee bezig zijn en dat is wat wij doen, wij nemen de incasso voor u uit handen en zorgen dat het zeer snel binnen is. Indien wij niet op minnelijke basis kunnen incasseren dan gaan we gerechtelijk incasseren. dit doen wij door middel van een incassoprocedure, wij dagvaarden dan de wanbetaler en leggen bij grotere bedragen van te voren beslag.

Juridisch advies

Voorkomen is beter dan genezen is een oud spreekwoord, wat zeker vaak op gaat bij juridische conflicten, waarom direct procederen als er ook samen uit te komen is. Veel rechtbanken duwen familiezaken al direct naar mediation toe. Wij kunnen u bijstaan in uw conflict. wij zijn een juristen kantoor en er is bij ons in de groep een jurist die bekend is met elk vlak van juridische zaken. Neem de proef op de som en maak een afspraak voor ons inloopspreekuur.

Wij houden elke week een inloopspreek uur bij u in de regio. Mail of bel ons voor een afspraak, dan weet u dat u niet hoeft te wachten.