Posts

Rapport WODC geeft daadkracht van juristen duidelijk aan

Juristen kunnen sneller handelen als een advocaat.

Op 1 juli 2011 werd de competentiegrens van de kantonrechter verhoogd van € 5.000 naar € 25.000. De competentiegrens is een financiële grens, die bepaalt of een civiele handelszaak wordt behandeld door een kantonrechter of een handelsrechter. Handelszaken met een financieel belang tussen € 5.000 en € 25.000 vielen tot 1 juli 2011 onder de competentie van de handelsrechter, en na die datum onder de kantonrechter. Daarmee verandert ook een aantal spelregels voor het voeren van een gerechtelijke procedure in zo’n zaak.

Advocaat niet langer verplicht

Zo zijn partijen niet langer verplicht een advocaat in te schakelen en bestaat de mogelijkheid om bepaalde stappen in de procedure mondeling af te handelen, waar in de oude situatie schriftelijke stukken verplicht waren. Gedaagde partijen hoeven ook geen griffierecht meer te betalen. De kantonrechter wordt verondersteld informeler te werk te gaan, en wat meer te zoeken naar praktische oplossingen, zonder de zaken tot op elk juridisch detail te ‘fileren’. Het is goed gebruik bij onderzoek ter evaluatie van een wet of maatregel te kijken naar het doel ervan, en dat centraal te stellen in de evaluatie. In deze studie is dat doel het toegankelijker maken van de rechtspraak. Daarbij past echter een kanttekening. Het doel van ‘toegankelijkheid’ wordt weliswaar genoemd in de memorie van toelichting bij de wetswijziging, maar uit het traject dat vooraf ging aan het wetsvoorstel blijkt echter dat de competentiegrensverhoging geen antwoord was op een dringende wens de toegankelijkheid van de rechtspraak te vergroten. Twee commissies, die doorslaggevend waren in de besluitvorming, zagen de competentiegrensverhoging als een onderdeel van een groter plan, dat een vorm van procedurele differentiatie – waarbij zaakstromen meer naar complexiteit worden onderscheiden – binnen de rechtspraak mogelijk moest maken. Ook dát doel werd genoemd in de memorie van toelichting, maar werd opgeschort bij de behandeling in de Eerste Kamer. In het politieke debat over de competentiegrensverhoging was veel aandacht voor de vraag welke gevolgen het zou hebben indien de verplichte bijstand van een advocaat aan rechtzoekenden zou komen te vervallen. Ook in het onderzoek is daaraan ruim aandacht geschonken. Er is onderzoek verricht naar het type gemachtigden dat onder de nieuwe condities wordt ingeschakeld, de kwaliteit van de hulp die deze gemachtigden leveren en naar relaties tussen het type gemachtigde en het verloop van de gerechtelijke procedure.

Juridische organisaties beter dan een klein kantoor

Bij deze vergelijkingen is ook het optreden van partijen zonder gemachtigde (‘doe-het-zelvers’) betrokken. Voor het evaluatieonderzoek is een drieledige probleemstelling geformuleerd: 1 Is de gerechtelijke procedure in het zaaksegment met een financieel belang vanaf € 5.000 t/m € 25.000 voor rechtzoekenden toegankelijker geworden? 2 In hoeverre heeft de competentiegrensverhoging gevolgen gehad voor de kwaliteit van de rechtspleging in het zaaksegment met een financieel belang vanaf € 5.000 t/m € 25.000? 3 Welke neveneffecten worden waargenomen? De onderzoeksmethoden In het onderzoek is een mix van onderzoeksmethoden toegepast. Voor de meeste onderdelen is een voor- en een nameting uitgevoerd. Als ijkpunt is de situatie in 2010 gekozen (voormeting). Voor de nameting is de eerste helft van 2014 gekozen. In enkele gevallen worden gegevens van buiten die periodes gebruikt, om inhoudelijke redenen of de beschikbaarheid van data. 10 | Cahier 2016-14 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Ter beantwoording van de vraag over de toegankelijkheid van rechtspraak in het competentiegrenssegment zijn gegevens verzameld over de hoeveelheid zaken die voor de rechter worden gebracht, de mate waarin verweer wordt gevoerd, de kosten die partijen maken in het kader van de procedure, het beroep op professionele gemachtigden, en de mate waarin partijen gebruikmaken van de mogelijkheid (in de nieuwe situatie) zonder professionele hulp te procederen, en/of mondeling te procederen. Hierbij zijn registerdata van rechtbanken gebruikt, aangevuld met gegevens die via dossieronderzoek en na enquêtes onder rechtzoekenden zijn verzameld. Ter beantwoording van de vraag naar veranderingen in de kwaliteit van de rechtspleging is eveneens gebruikgemaakt van registerdata, dossieronderzoek en enquê- tes onder rechtzoekenden. Er zijn zowel voor de oude als de nieuwe situatie zogenoemde peer ratings uitgevoerd, waarbij professionals de kwaliteit van de inleidende processtukken en van het optreden van gemachtigden (en doe-het-zelvers) ter zitting beoordeelden. Ook werden in de oude en de nieuwe situatie de tevredenheid van rechtzoekenden over hun gemachtigde, en de ervaren procedurele rechtvaardigheid gemeten. De toegankelijkheid van de procedure.

Toename van zaken via de rechtbank

Een toename van het beroep op de rechter De verhoging van de competentiegrens ging gepaard met een duidelijke toename van het aantal handelszaken met een financieel belang tussen € 5.000 en € 25.000. Dit gebeurde in een periode waarin de instroom van handelszaken met een hoger of lager financieel belang juist daalde. Bij de toename van het aantal zaken in het competentiegrenssegment gaat het niet louter om zaken die voorheen niet voor de rechter zouden zijn gebracht. In het verleden kwam het veel voor dat de eisende partij de eis beperkte tot € 5.000, om zo bij de kantonrechter te kunnen procederen. Na de verhoging van de competentiegrens verdwijnt die noodzaak, en worden deze zaken in het competentiegrenssegment aangebracht. De toename van de instroom die aan grotere toegankelijkheid kan worden toegeschreven bedraagt zo’n 20% tot 25%. Hierbij wordt aangetekend dat een matiging van de griffierechten (met maximaal € 314) voor deze zaken, die gelijktijdig met de verhoging van de competentiegrens plaatsvond, bijdraagt aan die toename. Zowel de competentiegrensverhoging als de matiging van de griffierechten kunnen als ‘prijsmaatregel’ worden opgevat en hun effect valt niet goed te scheiden. Wel is duidelijk dat de kostenbesparing ten gevolge van de competentiegrensverhoging aanmerkelijk groter is dan dat van de griffierechten. Eisers zijn geënquêteerd over de totale kosten die zij moesten maken voor de procedure. In de oude situatie lag de mediaan op € 3.000, in nieuwe situatie is dat € 1.000. De competentiegrensverhoging verlaagt niet alleen de drempel voor eisers, maar ook voor gedaagden. Gedaagden mogen nu ook zonder advocaat verweer voeren, kunnen dat desgewenst mondeling doen, en zijn geen griffierecht meer verschuldigd. Het percentage zaken dat bij verstek (zonder verweer) werd afgedaan daalde van 62% naar 47% (binnen het competentiegrenssegment). Gedaagden waren in de oude situatie € 3.500 (mediaan) kwijt aan de procedure, in de nieuwe situatie is dat € 1.500. Deze bedragen zijn inclusief een eventuele vergoeding van de door de wederpartij gemaakte proceskosten.

 

Hier het gehele rapport

https://www.wodc.nl/binaries/Cahier%202016-14_Samenvatting_tcm28-239605.pdf

Samen scheiden en gelukkig verder!

 

happy couple

Samen scheiden en gelukkig verder!

Het klinkt raar, maar het is wel de realiteit, samen scheiden maakt gelukkig. Waarom zou u zo zeggen, want u ligt niet voor niets in echtscheiding. Daar zit hem de crux, u gaat scheiden dat is duidelijk.  Dit moet u gezamenlijk doen. U kunt stellen dat dit niet gaat. Maar dat maakt u wel gelukkiger, zeker als er ook nog kinderen bij betrokken zijn.

Verbitterd door het leven met een vechtscheiding

Er zijn stellen die ieder met eigen advocaat gescheiden zijn, die na 20 jaar nog verbitterd zijn over de scheiding. Dat is zonde van uw leven en uw eventuele nieuwe partner.  Wat heeft het voor zin om tegen te werken, terwijl u er voor kunt kiezen om verder te gaan met uw leven. Weer kijken naar nieuwe kansen die het leven u biedt.

Gelukkig getrouwd, gelukkig gescheiden

Het klinkt vreemd, maar het is wel een feit, u bent op ene moment met elkaar getrouwd, het was uw gelukkigste dag, uiteindelijk blijkt dat u niet meer samen verder kunt, dus volgt er een scheiding. Voordat u besluit te scheiden zijn er uiteraard vervelende zaken voor gevallen. Wat dit ook mag wezen, buitenechtelijke relaties, onenigheid , niet meer samen kunnen leven en vooral geen liefde meer voor elkaar. Toch wijzen wij de mensen erop om dan alsnog te kiezen voor een gezamenlijke echtscheiding. Dit scheelt enorm veel frustratie, ruzies, escalaties en vooral stress in deze moeilijke periode.

Rechtbank dringt aan op samen regelen

Kiest u er toch voor om elk een advocaat te nemen, dan kost u dat duizenden euro’s en dan duwt de rechtbank u in een comparitie (samen komen der partijen, om te kijken of u er samen uit kunt komen) of duwt u beiden richting een mediator. Met andere woorden waarom die weg in gaan? Kies er voor om het direct samen te regelen.

Top 3 conflict momenten bij een echtscheiding

 1. omgang kinderen
 2. alimentatie
 3. schulden/bezit

Omgang kinderen

Tip 1 laat uw kinderen buiten de echtscheiding, zet ze nooit voor de keuze, ook al is moeder/vader een inbreker, een kind houdt onvoorwaardelijk van vader of moeder.

Tip 2 het is uw ouderplicht om uw kinderen zowel vader en moeder te zien, hou uw kinderen nimmer weg bij de vader/moeder.

Tip 3 zet uw kinderen nimmer in als chantagemiddel, indien er bijvoorbeeld niet betaald wordt, daar zijn andere instanties voor.

Alimentatie

Tip 1 wat kosten uw kinderen per maand, indien u nog getrouwd was? begrijpt u! meer dan de alimentatie die u wilt geven, dus wees royaler.

Tip 2 neem uw verantwoording en laat uw kinderen niet de dupe zijn van uw echtscheiding

Tip 3 partner alimentatie is aftrekbaar, u wist met uw u ging trouwen, dus neem ook uw verantwoording bij uw scheiding, dat maakt alles een stuk eenvoudiger, in de rechtbank trekt u aan het kortste eind.

Schulden/bezit

Tip 1 u bent in gemeenschap van goederen getrouwd, neem afstand van alles, wat u beiden graag wil houden, verkoopt het en verdeel het geld

Tip 2 u bent al 10 jaar getrouwd op huwelijkse voorwaarden, niet jaarlijks bij gehouden, dan bent u in gemeenschap getrouwd

Tip 3 u heeft schulden, bekijk de schuld van een afstand en kijk naar de meest praktische oplossing, maak geen verwijten, daar gaat de schuld niet van weg.

Samen scheiden, gelukkig verder!

,

Gratis inloop spreek uur voor incasso, echtscheiding of juridisch advies, mail voor afspraak in Amsterdam, Alkmaar, Haarlem, Den Helder, Hoorn, Zaandam

Gratis inloop spreek uur voor incasso, echtscheiding of juridisch advies, mail voor afspraak in Amsterdam, Alkmaar, Haarlem, Den Helder, Hoorn, Zaandam

U weet het even niet meer hoe nu verder met een echtscheiding, incassozaak of u heeft juridisch advies nodig. Wij kunnen u advies geven wat het beste is voor u. Of het nu om een incassozaak, echtscheiding of ander juridisch conflict gaat, wij helpen u verder. Wij werken voor slechts 75 euro ex btw per uur, maar hebben ook fixed fee afspraken en zelfs succesfee afspraken. Wel belangrijk om te weten wat voor zaak het gaat.

Echtscheiding

Gezamenlijk scheiden, dat is het beste, vechtscheidingen komen steeds vaker voor, als twee honden aan één bot trekken dan loopt het niet goed af, daarom adviseren wij u om gezamenlijk te gaan scheiden. Dan weet u waar u op zeer korte termijn aan toe bent. Gaat u niet gezamenlijk scheiden dan kunnen wij zien of er valt te schikken, zoniet dan kunnen wij u begeleiden met of zonder advocaat naar de rechtbank.

Incasso

Incasso het lijkt makkelijk maar het tegendeel is waar. incasso is een kwestie van focus, er dagelijks mee bezig zijn en dat is wat wij doen, wij nemen de incasso voor u uit handen en zorgen dat het zeer snel binnen is. Indien wij niet op minnelijke basis kunnen incasseren dan gaan we gerechtelijk incasseren. dit doen wij door middel van een incassoprocedure, wij dagvaarden dan de wanbetaler en leggen bij grotere bedragen van te voren beslag.

Juridisch advies

Voorkomen is beter dan genezen is een oud spreekwoord, wat zeker vaak op gaat bij juridische conflicten, waarom direct procederen als er ook samen uit te komen is. Veel rechtbanken duwen familiezaken al direct naar mediation toe. Wij kunnen u bijstaan in uw conflict. wij zijn een juristen kantoor en er is bij ons in de groep een jurist die bekend is met elk vlak van juridische zaken. Neem de proef op de som en maak een afspraak voor ons inloopspreekuur.

Wij houden elke week een inloopspreek uur bij u in de regio. Mail of bel ons voor een afspraak, dan weet u dat u niet hoeft te wachten. 

Een incassobureau kan veel werk voor u uit handen nemen, terug naar uw core business!

Een incassobureau kan voor u snel incasseren en werk voor u uit handen nemen, terug naar uw core business!

Voor u snel incasseren

Voor u snel incasseren

U bent druk, u heeft veel klanten en een groeiende zaak. Essentieel is om een positieve kasstroom te houden, krediet is uw kasstroom. U heeft geen tijd om achter openstaande facturen aan te gaan. Een incassobureau kan voor u snel incasseren Incasso is ook het werk voor een professioneel incassobureau.

Incassobureau Juristu kan de openstaande facturen voor u incasseren.

Wij pakken de incasso opdracht direct op, zodra wij van u de opdracht van u krijgen. Wij doen dit als volgt:

 1. wij versturen een incasso sms
 2. wij versturen een aanmaning betreffende de incasso naar de debiteur
 3. wij sturen een aanmaning inzake de incasso via de post
 4. wij bellen als incassobureau diverse keren naar de debiteur
 5. de debiteur krijgt in de 10 dagen de kans om de incasso aan incassobureau Juristu te betalen
 6. incasseren van openstaande incasso opdrachten is het werk van een incassobureau
 7. andere ogen, de ogen van het incassobureau die dwingen de betaling af.
 8. incasso is werken, dagelijks het werk van een incassobureau
 9. ook gerechtelijke incasso verzorgt incassobureau Juristu
 10. wij stoppen pas met incasseren totdat de incasso geslaagd is
 11. na een incasso procedure komt een vonnis
 12. met dat vonnis, oftewel beschikking kunnen wij beslagen leggen
 13. beslag op loon, uitkering, bank, derdenbeslag kan geregeld worden door incassobureau Juristu in samenwerking met de deurwaarder
 14. indien u zelf druk bent met uw bedrijf, weet u inmiddels dat incasso werkzaamheden veel werk is, dit neemt incassobureau Juristu voor u uit handen
 15. incassobureau Juristu werkt op no cure no pay incasso
 16. de incasso kosten leggen wij als incassobureau Juristu door bij de debiteur
 17. alle kosten betreffende de incasso gaan wij zien te verhalen bij de debiteur
 18. essentieel is de debieteur van te voren de wettelijke incasso brief te verzenden
 19. De wet schrijft immers de wettelijke incasso kosten voor, voor zo wel de deurwaarder en incasso bureaus
 20. incassobureau Juristu is ene landelijk incassobureau die zich bezighoudt met minnelijke en gerechtelijke incasso

 

Leest u HIER meer verhalen

Nu uw openstaande facturen innen?

Als u uw openstaande facturen wilt innen dan kunt u vandaag de incassoprocedure nog van start laten gaan. Door middel van ons nu incasseren formulier. Klikt u dan op DEZE link.
De eerste aanmaning wordt verzonden binnen het uur dat wij uw incassoverzoek binnen hebben.
Als wij de aanvraag binnen hebben maken wij een dossier van uw verhaal. En verzenden wij de eerste aanmaning met het eerste telefoontje.

Bevestiging

Ook krijgt u een bevestiging voor uw incasso opdracht in de mail. Zodat u weet wanneer de incassoprocedure aan de gang is.

Unaniemscheiden

Ook voor scheidingen kunt u bij ons terecht op de nieuwe site www.unaniemscheiden.nl . Hier kunt u terecht voor een snelle en soepele scheiding. Alles wordt van A tot Z geregeld. Ook is unaniemscheiden.nl erg goedkoop

,

Verhalen uit de incasso praktijk, deel 1, de lening

Verhalen uit de incasso praktijk, deel 1, de lening

Regelmatig krijgen wij als incassobureau vorderingen aangeboden waar we dan ook even van achter de oren moeten krabben. Een lening van schoonmoeder aan de ex schoonzoon.

Hoe is het zo ver gekomen?

Tijdens een huwelijk worden er allerlei leuke plannen bedacht en werkt familie daar regelmatig aan mee. In dit geval, ging de schoonzoon een eigen taxibedrijf starten. Hiervoor had hij 75000 euro nodig. De schoonzoon kreeg na een leuk gesprek de 75000 euro op zijn rekening gestort.

Incasso praktijk

Incasso praktijk

Het taxibedrijf in de kvk

De schoonzoon start met het taxibedrijf en gaat voortvarend aan de slag. Hij koopt een Mercedes van 60.000 euro en wacht op zijn eerste rit. De eerste rit is nog zo eenvoudig niet, want na 3 maanden is de omzet 1500 euro en de kosten zijn inmiddels opgelopen tot 10.000 euro.

Het geld van schoonmoeder is op

Het geld van schoonmoeder is op en er zijn geen inkomsten, laat staan dat de lening is terug betaald. Dat lukt geheel niet. De spanning tussen de echtelieden loopt op en de financiële problemen zijn niet te overzien.

Het taxibedrijf stopt na de 4e maand

Het bedrijf is geheel mislukt en er zijn niet alleen schulden bij de schoonmoeder, maar ook bij leveranciers. De leveranciers worden betaald via een lening van een goede kennis, zodat de schulden nog meer oplopen.

Door de spanningen volgt er een scheiding

De schoonzoon en dochter gaan scheiden, ze zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. 50% van de schulden zijn ook voor haar rekening. Een groot probleem nu ook nog eens blijkt dat de schoonzoon de Mercedes verkoopt voor 30.000 en er met het geld vandoor gaat.

De vordering ter incasso komt binnen bij incassobureau Juristu

De lening tussen schoonmoeder en schoonzoon is één a4tje. Er staat niet op hoe er terug betaald moet worden, wanneer en er is geen rekening gehouden met het huwelijk in gemeenschap van goederen. Kortom 50% van de lening is in principe ook voor de dochter.

Als Incassobureau starten wij het minnelijke traject

hierdoor komen wij er ook achter, hoe de hazen lopen. Is er te praten met de schoonzoon? Is hij voor rede vatbaar, of houdt hij zich schuil? Hier komen we achter nadat wij hem de vordering hebben gemaild en hem aan de telefoon hebben gehad.

De schoonzoon zegt niets meer te hebben

“van een kale kip valt er weinig te incasseren”zegt de schoonzoon. “voor de andere 50% moet je bij mijn ex zijn ” . Het incassodossier ligt nu bij het incassobureau. Na overleg met de schoonmoeder gaan we over tot dagvaarden.

De incasso dagvaarding wordt betekend door de deurwaarder

De schoonzoon denkt niet te komen bij de incasso zitting en hij wordt bij verstek veroordeeld. Niet komen naar een zitting zodra u gedagvaard bent is nooit verstandig. Dit heet de kop in het zand steken, oftewel struisvogel politiek!. Nu is er een verstekveroordeling en is de schoonzoon veroordeeld in alles wat wij geëist hebben namens de schoonmoeder.

De kale kip toch nog geplukt in de incasso praktijk

Het vonnis is 20 jaar geldig en kan dus in die 20 jaar ter incasso worden gegeven. De deurwaarder heeft uiteindelijk loonbeslag gelegd , want de schoonzoon had een baan. De vordering is hierdoor binnen 12 maanden geheel betaald.

Dit incasso praktijk verhaal is op waarheid gebaseerd, situatie en omstandigheden zijn uit privacyredenen gefingeerd.

 

Leest u HIER meer verhalen

Nu uw openstaande facturen innen?

Als u uw openstaande facturen wilt innen dan kunt u vandaag de incassoprocedure nog van start laten gaan. Door middel van ons nu incasseren formulier. Klikt u dan op DEZE link.
De eerste aanmaning wordt verzonden binnen het uur dat wij uw incassoverzoek binnen hebben.
Als wij de aanvraag binnen hebben maken wij een dossier van uw verhaal. En verzenden wij de eerste aanmaning met het eerste telefoontje.

Bevestiging

Ook krijgt u een bevestiging voor uw incasso opdracht in de mail. Zodat u weet wanneer de incassoprocedure aan de gang is.

Unaniemscheiden

Ook voor scheidingen kunt u bij ons terecht op de nieuwe site www.unaniemscheiden.nl . Hier kunt u terecht voor een snelle en soepele scheiding. Alles wordt van A tot Z geregeld. Ook is unaniemscheiden.nl erg goedkoop

, ,

Debiteuren incasso via een incassobureau zorgt voor meer liquiditeit

Debiteuren incasso via een incassobureau zorgt voor meer liquiditeit.

Debiteuren incasso

Debiteuren incasso

Indien u veel debiteuren heeft, dan is het belangrijk om uw debiteurenbeheer goed voor elkaar te hebben. Maar al te vaak krijgen we de zogenaamde kansloze incasso’s, waarbij het gehele incasso traject slecht uitvoerbaar is. Dat betekend dat de debiteur, slechte facturen heeft gehad, geen opdracht gegeven, foute adressen, verkeerde berekening, geen btw, kladjes, alleen mailtje, geen kvk gegevens etcetc.

Wij adviseren ook de klanten die ons kansloze incasso’s aanreiken. Dit wil nog niet zeggen dat we die niet kunnen incasseren. Wij gaan het dossier eerst compleet maken of repareren, wij gaan zorgen voor een goede factuur en juiste aanmaning. Betaald de debiteur dan nog niet dan gaan we hem dagvaarden,

Hoe ziet een goed incasso dossier er uit?

 1. opdracht bevestiging met daar in de afspraken
 2. algemene voorwaarden aanreiken
 3. betalingsafspraak duidelijk afspreken, vraag minimaal uw inkoop voor uit
 4. grote bedragen direct bij levering of voor levering
 5. terugkerende klanten
 6. maan op vaste tijden
 7. bij geen betaling de Wettelijke incasso brief versturen
 8. bij geen betaling uit handen van Juristu incasso
 9. Juristu start met 10 dagen minnelijke incassotraject
 10. Juristu start na 10 dagen met gerechtelijke incassotraject

Zorg dus dat u uw incasso zaken goed op orde heeft. Een goed incasso dossier is het halve werk. zorg ook dat u alle gegevens heeft van de debiteur, Naam, adres, woonplaats, email, 06 nummer, kvk, banknummer is ook handig, voor het geval ze niet betalen kunnen we bij een vonnis de deurwaarder beslag laten leggen.

Volledig uw debiteuren beheer uit handen geven van Juristu incassodiensten. Steeds vaker krijgen wij als Juristu incasso de gehele facturering in handen, Juristu regelt de facturatie, de aanmaningen en zo nodig de incasso procedure. Bij veel bedrijven gaat het betalingsmoraal met 85% omhoog. Een succesvol incasso percentage.

Incasseren is een vak apart, veel mensen denken dat ze het zelf wel even kunnen. Meestal komen die van de koude kermis thuis. Het incasseren van openstaande facturen is focuswerk. Wij incasseren door middel van sms, e-mail, post en telefoon. Vooral het nabellen zorgt voor succesvolle incasso trajecten. Een debiteur wil namelijk niet telefonisch geconfronteerd worden met incasso zaken. Zeker als er gedreigd wordt met incasso dagvaarding.

Stuur nu uw incasso zaak in, binnen 1 uur is de incasso procedure gestart!
https://www.juristu.es/nu-incasseren/

Scheiden? Ga naar http://www.unaniemscheiden.nl

,

Deurwaarder of incassobureau, wanneer schakel ik wie in?

Incassobureau

Deurwaarder of incassobureau, wanneer schakel ik wie in? Beslag leggen

 

Veel mensen denken dat ze zo maar beslag kunnen leggen indien ze een vordering op iemand hebben. Dat is dus absoluut niet waar. U kan pas beslag leggen indien u een vonnis heeft van de rechtbank. De rechtbank velt een vonnis en daar staat aan het einde: “De Beslissing”daar staat in wat u kunt opeisen. Dan komt de deurwaarder in beeld en die gaat het vonnis betekenen, de debiteur krijgt 2 dagen de tijd om te betalen. Komt er geen betaling dan gaat de deurwaarder er weer heen en die legt dan beslag op alles wat maar mogelijk is. Beslag leggen gaat dus niet zomaar.

Wat is de beste volgorde van een perfecte incasso?

Juristu incassodiensten start altijd met een minnelijke incasso, op deze manier bent u ook op de hoogte van de reactie van de debiteur naar het incassobureau. Juristu werkt met de 10 dagen aanpak, komt er in 10 werkdagen geen betaling, dan gaan we dagvaarden. De gerechtelijke incassoprocedure komt dan in beeld. Juristu incasso maakt dan een dagvaarding en dan komt de deurwaarder weer in beeld om de dagvaarding te betekenen. In de 10 dagen krijgt de debiteur minimaal 6 mutaties d.m.v. een mail, brief per post, sms en ze worden gebeld. Komt er geen geld, dagvaarden is de enige optie.

10 dagen aanpak incasso

Incassobureau Juristu als eerste no cure no pay inhuren

De beste weg is om Juristu incasso diensten als eerst in te huren, dat kost u geen geld, geen abonnement, geen kosten voor uit. wij gaan direct van start op basis van no cure no pay. Zodra wij pas geld ontvangen van de debiteur, kunnen wij onze incassokosten er vanaf halen. Komt het geld rechtstreeks bij u dan betaald de klant ons de incassokosten. Voor onze klanten is dat nooit geen probleem, want wij hebben onze incasso succesvol geleverd. Dat is waar het om gaat, ophalen van geld, onze specialisatie, incassodiensten.

De deurwaarder is de partner van het incassobureau Juristu

Juristu incasso juristen gebruikt de deurwaarder als een partner, zodra we de gerechtelijke procedure starten dan komt de deurwaarder direct in beeld. De dagvaarding moet volgens de wettelijke regels betekend worden bij de debiteur. Zodra er een vonnis is moet deze weer betekend worden bij de debiteur. Betalen ze niet dan gaat de deurwaarder er weer heen om beslagen te leggen. Kortom eerst juristu incassodiensten bellen, zonodig zet Juristu incasso de deurwaarder aan het werk.

Juristen incasso

Stuur nu uw openstaande facturen in:

binnen 1 uur de eerste aanmaning bij de debiteur!
https://www.juristu.es/nu-incasseren/

 

 

 

 

, ,

Bedrijven kiezen steeds vaker voor een incassobureau voor debiteurenbeheer

Bedrijven kiezen steeds vaker voor een incassobureau voor debiteurenbeheer

Debiteurenbeheer

Debiteurenbeheer

Debiteurenbeheer

Juristu incassodiensten krijgt steeds meer vaste bedrijven die hun volledige debiteurenbeheer uit handen geven van een incassobureau. Juristu is zo’n incassobureau die de volledige debiteuren beheer in handen kan nemen, vanaf de eerste factuur, aanmaning en zo nodig dagvaarding produceren bij volledige wanbetaling.

Focus

Als bedrijf is het ook essentieel om te focussen op uw dienst en of verkoop van uw producten. Veelal is incasso een taak die men niet graag doet. De ondernemer gaat er van uit, dat er gewoon conform de afspraken betaald wordt. Dat is ook de basis van een goede debiteurenbeheer. Werkwijze elke debiteuren afdeling:

 1. opdracht
 2. voorwaarden
 3. wat is er afgesproken over de levering
 4. hoe gaat men betalen, spreek dit duidelijk af
 5. eerste opdracht? vooruit betalen of contant
 6. des te groter de bedragen, des te strakker de afspraken over betaling
 7. bevestig alle afspraken over de betaling
 8. denk logisch na
 9. denk niet alleen in omzet, denk ook in marge
 10. zie de inkoop plus kosten voor uit te vangen

Een bank vraagt ook het hemd van uw lijf indien u een hypotheek neemt of een lening aanvraagt. Gedraag u ook zo, zodra u een grote order ontvangt. Verkoop uw bedrijf en verkoop daarna de betaalafspraak.

Veel bedrijven hebben moeite met afspreken over betalingen en voorwaarden stellen. Daarom is het ook perfect dit via Juristu te laten doen. Wij kunnen met u afspreken de volledige facturering en betalingsafspraken te organiseren, dit scheelt u een hoop frustratie en een hoop werk.

Hoe het werkt

Hoe werkt dat, maak ten eerste een afspraak met Juristu over debiteurenbeheer, wij kunnen dit aanbieden in diverse modules. Vanaf de eerste factuur tot aan de eventuele beslaglegging bij de debiteur, mocht deze in het incasso traject te zijn gekomen. Wij beginnen bij overschrijden van de betalingsafspraak altijd eerst de wettelijke incassobrief te sturen, hierin krijgt de debiteur maximaal 14 dagen de tijd om zonder incassokosten te betalen. Zo niet dan is de debiteur verplicht incassokosten te betalen. Minnelijke incasso is altijd de eerste stap na de wettelijke incassobrief. In 10 dagen tijd proberen wij dan de debiteur te overtuigen van zijn/haar wanbetalingsgedrag en dat er betaald moet worden. De incassokosten kunnen voor de debiteur enorm oplopen, soms meer dan het dubbele.

Wat handige links!

Wees wijs, start met incassobureau Juristu!

No Cure, No Pay!

vul nu het formulier in!

https://www.juristu.es/nu-incasseren/

,

10 dagen minnelijke incasso

10 dagen minnelijke incasso, daarna gerechtelijke incasso, de enige weg!

10 dagen minnelijke incasso

10 dagen minnelijke incasso

Zodra wij een incasso via onze website https://www.juristu.es/nu-incasseren/ binnen krijgen, dan heeft de debiteur binnen 1 uur een sms en een email met de betreffende vordering. snelheid is geboden bij incasso. Veelal staan de facturen of lening al maanden open, dan voegt het niets toe om het nog even af te wachten.

Minnelijke incasso

Bij minnelijke incasso proberen wij zonder gerechtelijke tussenkomst de vordering op te eisen. wijzen de debiteur op de gevolgen en de hoge kosten die er bij komen indien wij moeten gaan dagvaarden. Soms kan het een verdubbeling zijn van de originele vordering. Daar gaat het bij minnelijke incasso om, de debiteur er van overtuigen dat ze beter kunnen betalen. Zo niet dan komt de rechter erbij en kunnen er beslagen volgen. Een minder leuk traject voor de debiteur.

10 dagen incasso aanpak

Wij zijn er van overtuigd indien de debiteur niet binnen 10 dagen wil betalen of een regeling wil treffen, het ook niet gaat lukken om via de minnelijke incasso aanpak te incasseren. De debiteur wil dan gewoon niet betalen. Wij sturen de vordering direct per email en de debiteur krijgt een sms dat wij een vordering op hem/haar hebben. Dan bellen wij om te overleggen en te benadrukken dat er toch echt betaald moet worden. In 10 dagen tijd zijn er een zestal incasso mutaties. Na 10 dagen hebben we in 85% de vordering geïncasseerd of een regeling getroffen.

Gerechtelijke incasso procedure

Er is na 10 dagen geen regeling getroffen en niets betaald, wij mailen de laatste incasso mail en zeggen dat we nu over gaan tot dagvaarden en dat alle verhoogde kosten voor de gerechtelijke incasso procedure op de debiteur verhaal gaan worden. Ook op de moment zijn er debiteuren die dan alsnog betalen. Degene die dan niet betaald kan de dagvaarding tegemoet zien. In 95% van onze incasso procedures krijgen we de rechter voor 100% aan onze kant en hebben wij een vonnis conform onze eisen. Succes!

Deurwaarder en beslagen

Het vonnis is binnen en de deurwaarder gaar op pad en gaat langs de debiteur, die krijgt 2 dagen de tijd om te betalen. zo niet dan volgen er executoriale maatregelen, zoals beslagen op loon, uitkering, bank, klanten, o.g., roerende goederen, auto’s etcetc.

Wacht niet langer op uw geld en geef de incasso opdracht aan Juristu

 

 

 

,

Incassobureau online en met fysieke kantoren met incassojuristen

Incassobureau online en met fysieke kantoren met incassojuristen

Incassobureau online

Incassobureau online

Wie wij zijn

Wij zijn een incassobureau dat online incassodiensten aanbiedt, zodra u ons uw incasso opdracht opgeeft via onze link nu incasseren https://www.juristu.es/nu-incasseren/ zal de debiteur binnen 1 uur een sms en email ontvangen tevens bellen wij de debiteur binnen 24 uurvoor de eerste keer. De incasso aanpak van Juristu is gebaseerd op de 10 dagen aanpak. Is er binnen 10 dagen geen betaling of regeling van de grond gekomen, dan gaan we er van uit dat de debiteur geheel niet wil betalen.

Druk opvoeren

De druk die wij opvoeren is vooral juridisch gebaseerd. doordat wij incasso juristen zijn kunnen wij de debiteur duidelijk maken wat er kan gebeuren indien ze niet betalen. wij kunnen bij niet betalen, beslag leggen op loon, bank, huis of roerende zaken. zodra het duidelijk wordt voor de debiteur en het incasso dossier is ook compleet, kunnen wij de debiteur in 85% van de incasso zaken die wij behandelen binnen 10 dagen incasseren.

Juristu overal in het land

Door onze landelijke ligging wij hebben incassobureaus door heel Nederland, kunnen wij daadwerkelijk ook snel en daadkrachtig schakelen. Onze online incasso tool https://www.juristu.es/nu-incasseren/ is een instant succes gebleken. door onze vol automatische incasso software missen wij de debiteuren geen moment uit het oog. Wij hebben onze incasso systemene volledig geautomatiseerd. wij vergeten niet een sms, mail of te bellen naar uw geld. u heeft recht op uw geld. Daarom geef uw incasso uit handen aan Juristu voordat het te laat is.

Openstaande facturen?

Heeft u momenteel openstaande facturen die u eigenlijk al heeft afgeschreven? Geef het online uit handen via ons online incasso link https://www.juristu.es/nu-incasseren/ Zodra u op verzenden drukt ontvangt u een email waarna u ook bestanden kunt mailen. De bestanden hebben we nodig indien de debiteur zich gaat verweren tegen de incasso. Daar willen we ons tegen bewapenen. Daarom is een goed dossier van een incasso zaak alles. Goede stukken zorgen voor grotere kans op slagen van elke incasso.

Uit handen geven

Een oude lening, nieuwe factuur, een afspraak die niet nagekomen wordt, geef uw incasso opdracht uit handen. Incasseren is ook een vak apart, het is een kwestie van focus. Juristu doet de gehele dag niets anders dan gelden incasseren voo klanten. Onze focus is zeer groot. Wij gaan dan ook NU INCASSEREN voor u, vul nu direct hier uw openstaande incasso in voor incasso succes! https://www.juristu.es/nu-incasseren/

 

incassobureaus Links