Incassobureau

Algemene werkwijze van een incassobureau en deurwaarder

De werkwijze en voorwaarden die een incassobureau zoals Juristu en deurwaarders veelal gebruiken
Algemeen Incasso traject
1. JURISTU Incasso zal worden ingeschakeld door een opdrachtgever die openstaande vorderingen heeft. De afdeling Incasso, hierna te noemen JURISTU Incasso verricht de eerste werkzaamheden veelal in overeenstemming met de klant, tenzij anders is overeengekomen. Juristu heeft een eigen Incasso traject

2. Omschrijving werkwijze Incasso traject
a. Onder incasso procedure wordt verstaan alle werkzaamheden, welke beogen betaling te verkrijgen van de gepretendeerde vordering, zoals:
– het geven van incasso (juridisch) advies, wat u van een incassobureau verwacht;
– het vervaardigen van incasso processtukken;
– het verlenen van rechtskundige incasso bijstand;
– het aanbrengen van dagvaardingen via de deurwaarder;
– het optreden als rolgemachtigde via de deurwaarder;
– het voeren van (gerechtelijke) incasso procedures;
– het compareren ter terechtzitting betreffende de incasso procedure;
– de afwikkeling van executoriale titels, waaronder begrepen het innen van de daaruit voortvloeiende gelden voor opdrachtgever;
– overige werkzaamheden van een incassobureau.

Juristu haalt geld op

3. Tarieven van een incassobureau
a. Er worden voor incasso dossiers geen basiskosten of dossierkosten in rekening gebracht indien deze niet verhaald zijn.
b. Slechts na akkoord en incasso opdracht kunnen de volgende tarieven voor onderstaande incasso diensten aan opdrachtgever in rekening worden gebracht, veelal na opdracht van een gerechtelijke incassoprocedure:
– informatie uit het bevolkingsregister (Gemeentelijke Basis Administratie) € 17,50 t.b.v. de incasso dagvaarding
– standaard informatie handelsregister € 17,50 is nodig bij een gerechtelijke incassoprocedure
– informatie kadaster € 25,00 nodig voor beslag betreffende de incasso procedure gestart door het incassobureau
– informatie kenteken € 25,00 nodig voor het leggen van beslag om de auto namens incassobureau te incasseren
– aanvraag LISV € 12,50 veelal bij derden beslagen aangevraagd door het incassobureau
– vervaardiging van een incasso dagvaarding, een punt salaris incasso gemachtigde van het incassobureau of deurwaarder  met een minimum van € 100,00
– vervaardigen incassodagvaarding, een punt salaris incasso gemachtigde met een minimum van € 100,00 tot 3.000,- ligt aan de incassoprocedure
4. Alle incassoopdrachten, in welke vorm dan ook gedaan, zijn blijvend en het incasso dossier zal pas gesloten worden zodra de gelden zijn ontvangen door incassobureau Juristu, tenzij de opdrachtgever de incasso-opdracht intrekt.
5. De incasso opdrachten zijn veelal op basis van de vertrekte gegevens die aangereikt zijn door de opdrachtgever. Hieronder wordt met name verstaan; bedrijven, particulieren, verenigingen, stichtingen en tussenpersonen die opdrachten tot incasso aan Juristu aanbieden.
6. Onder incasso opdracht wordt verstaan: diegene die aan JURISTU Incasso verzoekt incasso werkzaamheden ter hand te nemen, met dien verstande dat opdrachtgever bevoegd is tot het aangaan van een overeenkomst met JURISTU Incasso alsmede persoonlijk borg staat voor de daaruit voortvloeiende incasso verplichtingen.
7. Onder debiteur wordt verstaan: de schuldenaar van de cliënt.
8. JURISTU Incasso draagt zorg voor geheimhouding van de door de cliënt verstrekte gegevens. JURISTU verstrekt aan derden geen informatie aangaande de opdracht zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de cliënt.
9. JURISTU Incasso is nimmer verplicht tot acceptatie van aangeboden incassowerkzaamheden. Het dossier moet wel kloppend zijn.
10. JURISTU Incasso stelt zich ten doel, in opdracht en voor rekening van derden, vorderingen van derden, in geldende valuta uitgedrukt, langs buitengerechtelijke wegen, indien nodig, met behulp van derden langs gerechtelijke weg te incasseren. JURISTU Incasso tracht de volgende bedragen te incasseren;
A. De hoofdsom of een restant van een openstaande factuur of lening.
B. Vertragingsrente c.q. overeengekomen rente wordt bij elke incassoopdracht in rekening gebracht.
C. Voorschotten, incasso en administratiekosten voor zover de algemene voorwaarden van de cliënt dit mogelijk maken. JURISTU Incasso is te allen tijde gerechtigd, indien haar dat gewenst voorkomt, alle omstandigheden van het geval in aanmerking nemende, de zaak zonder voorafgaande toestemming van cliënt te schikken, tenzij vooraf anders overeengekomen ten tijde van het aangaan van de overeenkomst tussen cliënt en JURISTU Incasso.
11. JURISTU Incasso behoudt zich het recht voor tussentijdse wijzigingen aan te brengen in haar algemene incasso voorwaarden, wanneer de evoluerende omstandigheden in de door JURISTU Incasso gehanteerde methoden, technieken en tarieven daartoe aanleiding geven.
12. JURISTU Incasso behoudt zich het recht voor vorderingen te weigeren indien deze betreffen vorderingen ter incasso;
A. Die het incasso bedrag van twintig Euro (€ 20,00) niet overschrijden.
B. Op minderjarigen die incasso opdrachten aanbieden.
C. Op overleden personen, onverminderd het bepaalde in artikel 15 van deze voorwaarden.
13. De ter incasso overgedragen vorderingen zijn openstaand en opeisbaar en betreffen vorderingen op natuurlijke personen, rechtspersonen en geregistreerde bedrijven, woonachtig of gevestigd in de Benelux.
14. JURISTU Incasso verkrijgt, na het ontvangen van de opdracht, de volledige volmacht om al die rechtshandelingen te verrichten welke JURISTU Incasso dienstig zijn c.q. noodzakelijk acht en derhalve ook rechtsgeldende regelingen te treffen en gerechtelijke procedures aanhangig te maken, daarin bijgestaan door juristen of juridisch geschoolde(n), indien van JURISTU Incasso of door derden die daartoe van JURISTU Incasso opdracht ontvangen, een en ander in overleg met cliënt.
15. Wanneer tijdens het uitvoeren van alle door JURISTU Incasso noodzakelijk geachte werkzaamheden blijkt dat de vordering niet te incasseren is, wordt de incassoprocedure in dit uitzonderlijke geval, zonder dat de cliënt daarmee behoeft in te stemmen, beëindigd.
16. De ter incasso aangeboden vorderingen blijven ten alle incasso vorderingen van de opdrachtgever

Juristu Wik brief

Verplichtingen van de client.
17. Cliënt geeft de vorderingen, ter incasso in handen waarvan / die:
A. De wanbetaler een algemeen rechtsgeldige factuur van heeft ontvangen.
B. De wanbetaler reeds een sommatie heeft ontvangen en in gebreke is gesteld.
C. Die in Nederlandse valuta zijn uitgedrukt, tenzij de betrokken partijen
schriftelijk anders zijn overeengekomen.
18. Éénmalig wordt schriftelijk een incasso volmacht verleend, middels de door JURISTU Incasso gehanteerde incasso opdracht volmacht formulieren.
19. Cliënt dient de vorderingen ter incasso over te dragen aan JURISTU Incasso tezamen met alle noodzakelijke stukken zoals: algemene voorwaarden, facturen, herinneringen en desbetreffende correspondentie terstond na eerste aanvraag van JURISTU Incasso. Tevens dient cliënt JURISTU Incasso elke mogelijkheid te bieden gebruik te maken van alle bewijsmiddelen waaronder ook getuigen en diens verklaringen. JURISTU Incasso is niet gehouden de juistheid van verstrekte gegevens te controleren en verlangt van cliënt dat deze zal instaan voor de juistheid van afgegeven gegevens en informatie.
20. Cliënt zal, na aangaan van de overeenkomst met JURISTU Incasso inzake de uithanden gegeven vorderingen geen correspondentie of acties van welke aard dan ook, richting de debiteur / wanbetaler ondernemen.
21. Wanneer cliënt na het aangaan van de overeenkomst alsnog correspondentie of andere documentatie ontvangt stelt hij deze onverwijld in het bezit van en/of ter beschikking aan JURISTU Incasso conform de aangegane verplichtingen.
22. Direct na het aangaan van de overeenkomst neemt JURISTU Incasso de incasso werkzaamheden ter hand tenzij, JURISTU Incasso meent de incasso vordering te moeten weigeren;
A. Omdat niet voldaan is aan hetgeen bepaald is in de artikelen 10, 11 en 15 van deze voorwaarden.
B. De incasso vordering in strijd is met, de wet, de openbare orde, de goede zede en of anderszins.
C. Indien voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie niet, niet tijdig of conform de afspraken ter beschikking van JURISTU Incasso is gesteld of dat cliënt niet aan zijn verplichtingen jegens JURISTU Incasso voldoet.
23. JURISTU Incasso is niet verplicht om de cliënt, al dan niet periodiek, schriftelijk op de hoogte te houden van het verloop van de werkzaamheden of de resultaten daarvan. Indien de cliënt dit alsnog verlangt is JURISTU Incasso gerechtigd voor iedere verstrekking van informatie aan de cliënt een bedrag van € 45 in rekening te brengen.

Afrekening en facturering.
24. Betalingen van de debiteur gedaan aan JURISTU Incasso traject of rechtstreeks aan de cliënt zijn in eerste instantie ter voldoening van de incasso, juridische bijstand en administratiekosten en komen direct toe aan JURISTU Incasso traject en zijn onmiddellijk opeisbaar.
25. Betalingen van de debiteur rechtstreeks aan de cliënt, vanaf de datum van het aangaan van de overeenkomst, moeten terstond worden gemeld aan JURISTU Incasso. Deze betalingen worden, zoals in artikel 26 genoemde afrekening vermeld, als incasso resultaat beschouwd.
26. Op de afrekening naar de opdrachtgever toe worden, van de door de debiteuren betaalde bedragen aan JURISTU Incasso en/of de cliënt, zowel de buitengerechtelijke kosten evenals de voorschotten in mindering gebracht van de hoofdsom en de daarbij behorende rente.
27. De door JURISTU Incasso traject betaalde voorschotten van welke aard dan ook zullen in rekening worden gebracht ook in geval dat een eventuele gerechtelijke procedure al dan niet op tegenspraak van debiteur wordt verloren.
28. Wordt het incasseren van een vordering op verzoek of na opdracht van cliënt gestaakt of adviseert JURISTU Incasso af te zien van verdere vervolging, vanwege later gebleken onvoorziene onzekerheden als gevolg van fouten aan de zijde van de cliënt, dan heeft JURISTU Incasso recht op vergoeding overeenkomstig de regeling vermeld onder artikel 29.
29. Aan de cliënt wordt het volgende in rekening gebracht:
A. Dossierkosten € 45,- ex btw
B. Incasso- en/of administratiekosten of anderszins, welke aan de wanbetaler in rekening werden gebracht, met dien verstande dat deze kosten niet door de wanbetaler werden voldaan. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten bedragen dan:

Factuurbedrag (zonder rente)          Maximale incassokosten in percentages
Over de eerste € 2500*                                      15%
Over de volgende € 2500                                  10%
Over de volgende € 5000                                    5%
Over de volgende € 190.000                               1%
Over het meerdere                                             0,5%

* Er geldt een minimum van € 40. Dit betekent dat u voor rekeningen die lager zijn dan € 267 meer dan 15% incassokosten betaalt.

D. Betaalde bedragen en voorschotten die JURISTU Incasso ten behoeve van de incasso werkzaamheden aan derden heeft voldaan.
E. Op vergoedingen berekent JURISTU Incasso het gebruikelijke geldende BTW tarief.
F. Werkzaamheden die niet vallen onder normale incassowerkzaamheden, zoals het voeren van onderhandelingen, het geven van adviezen, het voeren van een procedure etc. etc., zullen naar redelijkheid en billijkheid in rekening worden gebracht tegen een nader vast te stellen salaris met een minimum uurtarief van € 75,- per uur, eventueel te vermeerderen met kilometervergoedingen, welke dan geldende en door cliënt op te vragen bij JURISTU. Geldend uurtarief per 2015, eventueel te verhogen met een jaarlijkse indexatie minimaal gelijk aan de inflatiefactor of verhogende tarieven overheidswege. Het begeleiden van een vonnis met samenwerking  van een deurwaarder brengt JURISTU incasso 10% over het ontvangen geld in rekening, exclusief executiekosten.
G. Bij een schikking van de vordering door Juristu/cliënt zal door JURISTU Incasso een incassoprovisie van 10% van de vordering in rekening brengen bij de cliënt, welke per direct opeisbaar zijn bij cliënt, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen, vermeerderd met eventuele verhaalkosten.
H. Bij het eenzijdig intrekken van de vordering door de cliënt zal door JURISTU Incasso € 45,- dossierkosten in rekening brengen bij de cliënt vermeerderd met eventuele verhaalkosten evenals 10% van het gevorderde bedrag welke per direct opeisbaar zijn bij cliënt, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen.
30. Betaling dient te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking, binnen de overeengekomen termijn doch uiterlijk binnen 10 dagen na de factuurdatum. Betaling kan uitsluitend geschieden op de door JURISTU Incasso aangegeven wijze.
31. Reclames naar aanleiding van facturen dienen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd bij JURISTU Incasso te zijn ingediend. De cliënt is niet gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten op grond van een ingediende reclame. Hierbij verplicht JURISTU zichzelf bij een gegronde reclamatie het gereclameerde binnen 10 dagen aan cliënt te voldoen. Het incasso traject werkt erg goed.
32. Een incasso procedure kan ondermeer beëindigd worden als:
A. De wanbetaler, bij JURISTU Incasso geen bekende woon- en/of verblijfplaats heeft.
B. De wanbetaler is overleden.
C. De wanbetaler in staat van faillissement verkeert of surseance van betaling is aangevraagd.
D. Indien een minnelijke schikking niet mogelijk is en een gerechtelijke procedure wordt afgeraden.

Incassobureau

Aansprakelijkheid.
33. JURISTU Incasso is niet aansprakelijk voor het risico van vervolging, voor zover de vordering, al dan niet in zijn geheel, opeisbaar blijkt te zijn, voor welke reden dan ook. Dit geldt ook indien de afzonderlijk ter incasso aangeboden vorderingen betrekking hebben op:
A. Minderjarigen.
B. Overleden personen.
C. Personen die in het buitenland woonachtig zijn of resideren.
D. Vorderingen die op de datum van overdracht, en daarna, verjaard zijn.
34. Niet toerekenbare tekortkoming: Omstandigheden buiten de wil en het toedoen van JURISTU Incasso, alsmede iedere niet voorzienbare omstandigheid waardoor de naleving van de overeenkomst kan worden verlangd, gelden als niet toerekenbare tekortkoming van JURISTU Incasso. Hieronder dient men te verstaan; Bijzondere weersomstandigheden, brand, staking, ongeval of ziekte van personeel of bestuurders van JURISTU Incasso, beperkende overheidsmaatregelen, oorlog en oorlogsgevaar. In geval van niet toerekenbare tekortkoming van JURISTU Incasso, heeft deze de keuze om hetzij de nakoming met de duur van de belemmering op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden is. In dat geval is de cliënt gehouden de gemaakte kosten te vergoeden.
34. Tegenprestaties, van schuldenaren of derden, voor zover deze het gevolg zijn van enig verzuim aan de zijde van de wanbetaler worden geldelijk gemaakt bij de cliënt.
35. JURISTU Incasso voert haar werkzaamheden naar eer en geweten uit en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van niet gerechtvaardigde vordering ter incasso en/of de gevolgen die ontstaan uit onderzoek of recherche, op grond waarvan door wie dan ook foutieve beslissingen zijn genomen.
36. Het accepteren en het daadwerkelijk in bewerking nemen van vorderingen ter incasso geschied uitdrukkelijk met uitsluiting van iedere vorm van aansprakelijkheid.
37. Informatie en bescheiden, verkregen tijdens de uitvoering van de incassowerkzaamheden door JURISTU Incasso en niet door de opdrachtgever, blijven te allen tijde eigendom van JURISTU Incasso.
38. Cliënt en JURISTU Incasso hebben ten tijde, na overleg, recht op inzage van de boekhouding van iedere afzonderlijke opdracht, dossier, termijnbewaking en afrekening bescheiden, met betrekking tot de overgedragen vorderingen ter incasso.

Duur van de overeenkomst, eindafwikkeling en slotbepaling.
39. De bepalingen van de algemene voorwaarden gelden tussen de partijen vanaf de datum van ondertekening door de cliënt, van de door JURISTU Incasso ter beschikking gestelde formulierenloop vanaf de datum dat de cliënt anderszins blijk heeft gegeven akkoord te zijn met de inhoud van de Algemene Voorwaarden & Bepalingen van JURISTU Incasso of wanneer de cliënt zijn vorderingen online bij JURISTU heeft ondergebracht, waarbij cliënt zelf verantwoordelijk is voor het verkrijgen van de algemene voorwaarden van JURISTU Incasso.
40. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd of de termijn dat de uit handen gegeven vordering lopend is. Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst na een jaar, met inachtneming van een termijn van zes maanden schriftelijk te beëindigen.
41. JURISTU Incasso is na beëindiging van de overeenkomst gerechtigd de in behandeling zijnde vorderingen ter incasso tot het einde uit te voeren, met in achtneming van de bepalingen van deze algemene voorwaarden.
42. Na volledige afwikkeling draagt JURISTU Incasso in overleg en indien gewenst, de aan haar, door de cliënt ter hand gestelde stukken, over aan de cliënt/opdrachtgever.
43. Beide partijen kunnen afwijken van de bepalingen van deze algemene voorwaarden mits dit schriftelijk is overeengekomen en door beide partijen is ondertekend.
44. JURISTU wijst te allen tijde alle inkoopvoorwaarden van de hand zoals die gelden vanuit de opdrachtgever. Bij opdracht zijn enkel en alleen deze algemene voorwaarden van toepassing. Opdrachtgever verbindt zich hiertoe zodra een overeenkomst wordt aangegaan en/of een vordering bij JURISTU Incasso wordt aangebracht en deze als zodanig door JURISTU is geaccepteerd.
45. Ten aanzien van deze algemene voorwaarden en ten aanzien van de overeenkomsten (welke daarvan een voortvloeisel zijn) onderwerpen beide partijen zich aan het geldende Nederlandse recht. De arrondissementsrechtbank te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van eventuele geschillen kennis te nemen.

Nu uw openstaande facturen innen?

Als u uw openstaande facturen wilt innen dan kunt u vandaag de incassoprocedure nog van start laten gaan. Door middel van ons nu incasseren formulier. Klikt u dan op DEZE link.
De eerste aanmaning wordt verzonden binnen het uur dat wij uw incassoverzoek binnen hebben.
Als wij de aanvraag binnen hebben maken wij een dossier van uw verhaal. En verzenden wij de eerste aanmaning met het eerste telefoontje.

Bevestiging

Ook krijgt u een bevestiging voor uw incasso opdracht in de mail. Zodat u weet wanneer de incassoprocedure aan de gang is.

Unaniemscheiden

Ook voor scheidingen kunt u bij ons terecht op de nieuwe site www.unaniemscheiden.nl . Hier kunt u terecht voor een snelle en soepele scheiding. Alles wordt van A tot Z geregeld. Ook is unaniemscheiden.nl erg goedkoop